Winkelwagen Geen producten

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden 

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en aangegane overeenkomsten van Bijenwaskaars zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant akkoord gaat met deze voorwaarden.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.4 Bijenwaskaars behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.5 Indien enige bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechter nietig wordt geacht of aan de andere kant niet bindend, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 2 Aanbiedingen / Overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van Bijenwaskaars zijn vrijblijvend en Bijenwaskaars behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Bijenwaskaars is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Deze overeenkomst kan door Bijenwaskaars herroepen worden in geval de klant niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Bijenwaskaars de klant dit binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling mededelen.

Artikel 3 Betalingen
3.1 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betaling-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Bijenwaskaars accepteert de volgende betalingen: 
Betaling via overboeking in Nederland: overboekingen kunnen gedaan worden op rekening NL96INGB0004753911 t.n.v. Bijenwaskaars te Driebergen. Betalingen vanuit het buitenland onder volgend nummer: IBAN NL96INGB0004753911  BIC INGBNL2A. Zodra de betaling bij Bijenwaskaars binnen is zal de bestelling direct worden verzonden.
3.2 Bijenwaskaars heeft de toestemming om alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
3.3 Bij betaling per overboeking geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Bijenwaskaars.
3.4 Bijenwaskaars kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt www.bijenwaskaars.nl.
3.5 Indien de klant met enige betaling in gebreke blijft, is Bijenwaskaars gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 
3.6 Bij (in sommige gevallen) bestellen op rekening hanteert Bijenwaskaars volgende procedure: 1e herrinering; factuurbedrag + 2,50 euro - 2e herinnering; factuurbedrag + 10,00 euro - na 2 herinneringen geeft Bijenwaskaars de betaalopdracht uit handen aan een incassobureau.

Artikel 4 Verzend en administratiekosten
4.1 Bestellingen tot 75, - euro rekent Bijenwaskaars 6,50 euro aan verzend- en administratiekosten. Bij bestellingen boven de 75, - euro zijn de verzend- en administratiekosten gratis.
4.2 De keuze van de wijze van verzending (bijv. per brievenbus) en verpakking is aan Bijenwaskaars, waarbij rekening gehouden wordt met een door de koper opgegeven voorkeur.
4.3 Voor verzending buiten Nederland (EU 1) gelden aparte tarieven;
0-2 kilo      =  13,40 euro  (is uw bestelling boven de 75,- euro dan gaat daar 6,50 euro vanaf)
2-5 kilo      = 19,80  euro  (is uw bestelling boven de 75,- euro dan gaat daar 6,50 euro vanaf)
5-10 kilo    = 25,50 euro   (is uw bestelling boven de 75,- euro dan gaat daar 6,50 euro vanaf)
10-20 kilo  = 34,40 euro   (is uw bestelling boven de 75,- euro dan gaat daar 6,50 euro vanaf)

Artikel 5 Levering
5.1 Bestellingen worden zo snel als mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Bijenwaskaars ernaar om bestellingen binnen drie (3) werkdagen te leveren. Opgegeven levertijden zullen niet te beschouwen zijn als bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De leveringstermijn zal zoveel als mogelijk door Bijenwaskaars in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde leveringstermijn brengt Bijenwaskaars niet in verzuim.
5.2 De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling, behalve als de vertraging niet aan Bijenwaskaars kan worden toegerekend. Bij overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden dan ook, stelt Bijenwaskaars de klant hiervan in kennis. Bij overschrijding van de maximale leveringstermijn van dertig (30) dagen biedt Bijenwaskaars de klant de mogelijkheid de koopovereenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele betaalde bedragen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maximaal veertien (14) dagen na kennisgeving, aan de klant terugbetaald. Bijenwaskaars kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van overschrijding van de leveringstermijn.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de klant, tijdens de totstandkoming van de overeenkomst, opgegeven adres.
5.4 Indien een bestelling niet, dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd/geleverd, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

Artikel 6 Prijzen
6.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW (21%). De verzend- en administratiekosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
6.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
6.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Bijenwaskaars kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer- zet- of drukfouten. 
6.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Bijenwaskaars.

Artikel 7 Incasso en verzuim
7.1 Alle kosten die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zullen ten laste van de klant worden gebracht.
7.2 De klant is in verzuim vanaf het moment dat de gestelde betalingstermijn is verstreken.
7.3 Over betalingen die niet tijdig zijn verricht kan door Bijenwaskaars rente in rekening worden gebracht vanaf het moment van verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Eigendom van de geleverde producten gaat pas op de klant over, indien de klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Bijenwaskaars verschuldigd is, heeft voldaan. 
8.2 Het risico inzake de producten gaat op de klant over wanneer de producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd.

Artikel 9 Annulering en retournering
9.1 Vanaf het moment van bestelling tot de dag voor verzending (uiterlijk 24.00 uur) geldt dat de klant de bestelling kosteloos kan annuleren. Annuleert de klant de bestelling op/na de bezorgdag dan zal Bijenwaskaars aan de klant de gemaakte verzendkosten- en administratiekosten in rekening te brengen. Een annulering kan de klant per e-mail info@bijenwaskaars.nl of via de contactgegevens op de website kenbaar maken. Om de annulering goed te verwerken dient de klant zijn volledige naam en ordernummer te vermelden/melden. Indien de klant de geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Bijenwaskaars het betaalde bedrag (excl. de verzend- en administratiekosten) zo spoedig mogelijk en maximaal binnen 14 dagen.
9.2 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen veertien (14) dagen na ontvangst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het reeds betaalde  orderbedrag (excl. de verzend- en administratiekosten) gerestitueerd te krijgen. Bijenwaskaars berekent in dit geval wel de kosten voor de verzending van artikelen aan het bezorgadres en de klant is gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren. Het product/de producten dienen onbeschadigd en in onbeschadigde originele verpakking te worden geretourneerd. 
9.3 Hiertoe dient de koper, binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen via info@bijenwaskaars.nl of via de contactgegevens op de website In deze e-mail of bij het opnemen van contact dient de klant zijn naam, ordernummer en (indien van toepassing) bankgegevens te vermelden. Tevens geeft de klant aan dat hij zijn order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits het verzoek voldoet aan het bovenstaande ontvangt de klant zo spoedig mogelijk een bevestiging met het adres waarnaar hij zijn bestelling kan retourneren.
9.4 De klant ontvangt een bevestiging per e-mail zodra de geretourneerde bestelling is ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan aan de voorwaarden, vindt restitutie van het volledige orderbedrag (excl. verzend- en administratiekosten) plaats en wel uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van uw geretourneerde bestelling.
9.5 Indien de klant niet binnen vierentwintig (24) uur na bevestiging van de bestelling, of binnen veertien (14) dagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd, c.q. geen bevestiging van annulering kan overleggen, is de klant betalingsplichtig. Bijenwaskaars is gerechtigd kosten aan de klant door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt. Annuleringen na deze periode worden niet geaccepteerd door Bijenwaskaars.
9.6 In het uitzonderlijke geval dat de klant een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Bijenwaskaars zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Bijenwaskaars neemt in dit geval de retour verzend- en administratiekosten voor haar rekening.

Artikel 10 Communicatie, aansprakelijkheid en bewijs
10.1 Voor misverstanden, verminking van gegevens/informatie, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bijenwaskaars, dan wel tussen Bijenwaskaars en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Bijenwaskaars, is Bijenwaskaars niet aansprakelijk.
10.2 De administratie van Bijenwaskaars geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure.

Artikel 11 Oneigenlijk gebruik
11.1 Ouders en/of verzorgers dienen zorg te dragen voor een juist gebruik van de geleverde producten.
11.2 Schade voortkomend uit onjuist of onzorgvuldig gebruik van kaarsen en aanverwanten producten is niet op Bijenwaskaars of de eigenaar hiervan te verhalen.

Artikel 12 Overmacht
12.1 Bijenwaskaars heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk of per email aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Bijenwaskaars gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming, die niet aan Bijenwaskaars kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 13 Persoonsgegevens
13.1 Op de website van Bijenwaskaars wordt gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en de afwikkeling van de bestelling. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
13.2 Bijenwaskaars neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Bijenwaskaars.nl
van Rijckevorselstraat 4-a
3972 ER Driebergen
info@bijenwaskaars.nl

KvK Utrecht 65383877
BTW nr NL176316097B03
rekeningnr: IBAN NL18INGB 0004 7600 68  BIC INGBNL2A.  

 

Alle bedragen zijn inclusief BTW Powered by CCV Shop software webshop
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.